Cookie-præferencer
IndstillingerJeg accepterer

HANDELSBETINGELSER

1 Anvendelse

1.1 Nærværende handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leveringer af ydelser og produkter, hvor Sport and People ApS, CVR-nummer 42 02 72 19, (”Virksomheden”) er leverandør eller under-leverandør, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2 Betingelserne finder anvendelse med virkning fra 1. januar 2020 og er gældende indtil andet meddeles af Virksomheden.

2 Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser og produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Kundens indkøbsbetingelser påtrykt ordrer, udbudsmateriale og lignende, eller på anden måde meddelt til Virksomheden, anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2.3 Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2.4 Kunden er ikke berettiget til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Virksomheden.

3 Priser

3.1 Alle priser er angivet i DKK inkl. moms samt eventuelle gebyrer, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

3.2 Alle priser for ydelser og produkter følger Virksomhedens gældende listepriser på tidspunktet for Virksomhedens bekræftelse af kundens ordre, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

3.3 Virksomheden er løbende berettiget til, uden varsel, at foretage prisændringer i listepriser og tilbud, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

3.4 Tilbud er gældende i 30 dage fra datering, med mindre andet er oplyst.

3.5 De omkostninger, som kunden skal afholde i forbindelse med kurset / uddannelsen, såsom rejseomkostninger, kost og materialer, der ikke er en del af uddannelsen, er for kundens egen regning og er derfor ikke inkluderet i priser oplyst af Virksomheden.

4 Tilmelding

4.1 Tilmelding til kurser sker online på sport-people.dk.

4.2 Kunden udfylder tilmeldingsoplysninger, vælger uddannelse eller kursus og vælger betalingsmetode.

4.3 Kunden modtager en bekræftelses e-mail med yderligere oplysninger indenfor 48 timer.

5 Betaling

5.1 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra faktureringsdatoen eller - hvis tidligere - senest to dage før opstart på uddannelse eller kursus.

5.2 Hvis Virksomheden accepterer det, kan det fakturerede beløb betales i rater, forudsat at betalingerne foretages med direkte debitering.

5.3 Hvis kunden ikke overholder sine aftalte betalingsforpligtelser to gange, forbeholder Virksomheden sig ret til at opkræve det fulde (resterende) fakturabeløb straks, enten ved faktura eller direkte debitering.

6 Aflysning

6.1 Virksomheden har ret til at flytte kunden til en efterfølgende dato i tilfælde af for mange tilmeldinger. Dette vil blive drøftet med Kunden inden.

6.2 Virksomheden kan aflyse en uddannelse eller kursus, hvis ikke der er tilstrækkelige tilmeldinger. En aflysning meddeles Kunden mindst tre dage før opstart.

6.3 Virksomheden er berettiget til at aflyse undervisningsdage, uden at være forpligtet til at betale kompensation til Kunden, i tilfælde af - utilstrækkeligt antal elever/kursister på grund af sygdom hos Kunden, undervisere, lærere eller instruktører.

6.4 Virksomheden er berettiget til at kombinere uddannelse, kursus eller eksamen med et eller flere andre programmer, hvis antallet af deltagere efter Virksomhedens opfattelse giver anledning hertil.

7 Eksamen

7.1 Når registreringsformularen udfyldes, er kunden automatisk tilmeldt de til kurset hørende relevante eksamener for EREPS / NASM / ACE / RYT m.v.

7.2 Teorieksamen for den pågældende uddannelse tages online. Såfremt kunden - uanset årsagen - ikke er i stand til at deltage i den første eksamensmulighed, tæller dette som et eksamensforsøg og kunden er derfor kun berettiget til et ekstra gratis forsøg.

7.3 For hver efterfølgende eksamensforsøg vil der blive opkrævet eksamensgebyr på DKK 375 for teorieksamen og DKK 1.300 for den praktiske eksamen.

7.4 Disse bestemmelserne gør sig ikke gældende for eksamen på EREPS- niveau 5, for hvilken en anden regel uddybes i 7.7.

7.5 Eksamensgebyret tilbagebetales ikke efter kunden har påbegyndt sin uddannelse. Dette gør sig også gældende hvis kunden vælger at stoppe eller på anden måde ikke gennemføre sin uddannelse.

7.4 Op til 14 dage før starten på den teoretiske og / eller praktiske eksamen kan kunden anmode om flytning af denne enten pr. post eller via e-mail. Dette kan gøres en gang uden ekstra beregning.

7.5 Det er ikke muligt at afmelde en teoretisk eller praktisk eksamen mindre end 14 dage før den planlagte dato. Der gives ikke refusion af eksamensgebyr ved afmelding mindre end 14 dage før eksamen, ligesom der opkræves nyt eksamensgebyr ved tilmelding til ny eksamen (7.2)

7.6 Hvis kunden ikke opfylder de krav der er stillet i henhold til eksamenskriterierne for den praktiske eksamen, forbeholder Virksomehden sig ret til at inddrive de omkostninger, der er afholdt i denne henseende.

7.7 Hvis kunden skal til reeksamen for EREPS niveau-5, er omkostningerne for dette DKK 1.500 for teorieksamen og 1.500 for den praktiske eksamen.

7.4 Kunden skal opfylde et tilstedeværelsekrav på 70% på træningskurser EREPS-3, EREPS-4 samt NASM for at kunne gå til eksamen. Desuden obligatorisk deltagelse i mindst to af de praktiske lektioner. Hvis dette ikke er tilfældet, og kunden ikke består teorieksamen eller den praktiske eksamen, afholdes omkostningerne ved reeksamens udelukkende af kunden.

7.5 Hvis der er købt en pakke, hvor modulerne EREPS-3 og EREPS-4 er inkluderet, skal modulet EREPS-4 startes ved først kommende lejlighed, på det samme lokation, hvor det forudgående modul fandt sted.

8 Ansvar

8.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe force majeure situationen foreligger, er Virksomheden fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

8.2 Force majeure dækker enhver omstændighed uden for Virksomhedens kontrol, der permanent eller midlertidigt forhindrer Virksomheden i at opfylde aftalen, herunder krig, fare for krig, borgerkrig, optøjer, strejke, pandemi, epidemi, virusudbrud (COVID-19, SARS, fugleinfluenza, Q-feber, Mad Cow Disease), lockout af arbejdere, transportvanskeligheder, brand og andre alvorlige forstyrrelser inden for Virksomhedens forretning eller dens leverandører.

8.3 Hvis Virksomheden allerede delvis har opfyldt sine forpligtelser ved force majeure eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er Virksomheden berettiget til at fakturere den allerede leverede eller den leverede del separat, og Kunden er forpligtet til at betale denne faktura som om den vedrørte en separat aftale.

8.4 Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse, fejlleverancer eller mangler ved produkter, reservedele og ydelser, medmindre Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

8.5 Hvis kunden hæver aftalen, har kunden ikke ret til at kræve erstatning af Virksomheden for de yderligere omkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende levering fra anden side.

8.6 Virksomhedens samlede erstatningsansvar kan ikke overstige den pris kunden har betalt for det produkt eller ydelse, som kundens krav vedrører.

9 Fortrolighed

9.1 Alle intellektuelle rettigheder til det kursusmateriale, der er produceret af Virksomheden, uanset hvilken form det leveres i (i tryk, digital eller enhver anden form), forbliver altid hos Virksomheden.

9.2 Brug af det kursusmateriale, der er produceret af Virksomheden, er kun tilladt for kundens eget studie eller for deltageren.

9.3 Det er ikke tilladt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Virksomheden, at reproducere, levere eller videregive indholdet af undervisningsmaterialet, rådgivningen eller andre data til tredjemand, uanset hvordan og om dette gøres direkte eller indirekte.

10 Værneting

10.1 Enhver tvist i anledning af nærværende handelsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af kunden mod Virksomheden er Virksomhedens hjemting. Værneting for retssag anlagt af Virksomheden mod kunden er Virksomhedens hjemting eller kundens almindelige hjemting, efter Virksomhedens valg.

2021