Cookie-præferencer
IndstillingerJeg accepterer

Handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1    Nærværende handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leveringer af ydelser og produkter, hvor Sport and People ApS, CVR-nummer 42 02 72 19, (”Virksomheden”) er leverandør eller underleverandør, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2    Betingelserne finder anvendelse med virkning fra 10. januar 2022 og er gældende indtil andet meddeles af Virksomheden.

2. Aftalegrundlag

2.1    Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af ydelser og produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2    Kundens indkøbsbetingelser påtrykt ordrer, udbudsmateriale og lignende, eller på anden måde meddelt til Virksomheden, anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom. 

2.3    Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2.4    Kunden er ikke berettiget til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Virksomheden.

3. Priser

3.1    Alle priser er angivet i DKK inkl. moms samt eventuelle gebyrer, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

3.2    Alle priser for ydelser og produkter følger Virksomhedens gældende listepriser på tidspunktet for Virksomhedens bekræftelse af kundens ordre, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

3.3    Virksomheden er løbende berettiget til, uden varsel, at foretage prisændringer i listepriser og tilbud, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

3.4    De omkostninger, som kunden skal afholde i forbindelse med uddannelsen/kurset, såsom rejseomkostninger, kost og materialer, der ikke er en del af uddannelsen/kurset, er for kundens egen regning og er derfor ikke inkluderet i priser oplyst af Virksomheden.

4. Tilmelding

4.1    Tilmelding til uddannelser/kurser sker online på sport-people.dk.

4.2    Kunden udfylder tilmeldingsoplysninger, vælger uddannelse/kursus og vælger betalingsmetode.

4.3    Kunden modtager en bekræftelses e-mail med yderligere oplysninger indenfor 48 timer.

4.4    Ved uddannelses- og kursusstart skal kunden være fyldt 18 år. Al undervisning foregår som udgangspunkt på dansk og det er derfor en forudsætning for deltagelse, at kunden taler og forstår dansk.

5. Betaling

5.1    Betalingen skal ske via Stripe, faktura eller ratebetaling via Sparxpres.

5.2    Betalingsbetingelser ved faktura er 7 dage netto fra faktureringsdatoen. Ved tilmelding senest en uge før opstart på uddannelse/kurset skal der betaltes senest 3 dage før start.

5.3    Betalingen kan opdeles i rater så frem dette godkendes via Sparxpres.

5.4    Kunden er først endelig tilmeldt uddannelsen/kurset når betalingen er modtaget.

6. Fortrydelsesret

6.1    Ved tilmelding til en uddannelse/kursus har kunden 14 dages fortrydelsesret, fra den dag betalingen er gennemført, såfremt uddannelsen/kurset ikke er startet.

6.2    For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden rette skriftlig henvendelse til kontakt@sport-people.dk.

6.3    Det gøres opmærksom på, at der uanset årsag ikke ydes refundering af det betalte beløb ved afmelding senere end 14 dage efter datoen, hvor kunden har betalt.

6.4    Det er ikke muligt at få refunderet eller annulleret sin deltagelse undervejs i uddannelsen/kurset og Virksomheden kan på ingen måde garantere at det er muligt at rykke kunden til et senere hold.

7. Aflysning af uddannelse/kursus

7.1    Virksomheden har ret til at flytte kunden til en efterfølgende dato i tilfælde af for mange tilmeldinger. Dette vil blive drøftet med kunden inden.

7.2    Virksomheden kan aflyse en uddannelse/kursus, hvis ikke der er tilstrækkelige tilmeldinger. En aflysning meddeles kunden via mail, mindst tre dage før opstart.

7.3    Virksomheden er berettiget til at aflyse undervisningsdage, uden at være forpligtet til at betale kompensation til kunden, i tilfælde af – utilstrækkeligt antal elever/kursister på grund af sygdom hos kunden, undervisere, lærere eller instruktører.

7.4    Virksomheden er berettiget til at kombinere uddannelse, kursus eller eksamen med et eller flere andre programmer, hvis antallet af deltagere efter Virksomhedens opfattelse giver anledning hertil.

8. Fravær

8.1    På EREPS 3, EREPS 4 og EREPS 5 godkendte uddannelser skal kunden opfylde et fremmødekrav på minimum 70% for at kunne gå til eksamen.

8.2    På EREPS 3 og EREPS 4 er der obligatorisk deltagelse på de praktiske lektioner.

9. Eksamen

9.1    Når registreringsformularen udfyldes, er kunden automatisk tilmeldt de til uddannelsen hørende relevante eksamener for EREPS m.v. 

9.2    Eksamen består som udgangspunkt af en teoretisk og en praktisk eksamen, medmindre andet er angivet.

9. 3   Teorieksamen for den pågældende uddannelse tages online. Såfremt kunden – uanset årsagen – ikke er i stand til at deltage i den første eksamensmulighed, tæller dette som et eksamensforsøg og kunden er derfor kun berettiget til et ekstra gratis forsøg.

9.4    Hvis kunden ikke opfylder de krav der er stillet i henhold til eksamenskriterierne for den praktiske eksamen, forbeholder Virksomheden sig ret til at inddrive de omkostninger, der er afholdt i denne henseende.

9.5    Udeblivelse fra en eksamen, betragtes som en dumpet eksamen.

9.6    Virksomheden opbevarer ikke en kopi af uddannelsesdiplomer. Det er derfor ikke muligt at udstede et nyt diplom, såfremt originalen bortkommer.

10. Re-eksamen

10.1 Hvis en eksamen ikke bestås, er der mulighed for re-eksamen. Der tilbydes maksimalt 2 teoretiske re-eksamensforsøg og 2 praktiske re-eksamensforsøg og Virksomheden bestemmer hvornår disse tilbydes. Bestås eksamen ikke på et af disse 3 forsøg, forudsætter yderligere eksamensforsøg at man tilmelder, betaler og gennemfører uddannelsen på ny.

10.2 Ved teoretisk re-eksamen er første re-eksamen gratis, herefter koster en EREPS 3 og EREPS 4 DKK 375 og EREPS 5 koster DKK 1.500.

10.3 Ved praktisk re-eksamen koster en EREPS 3 og EREPS 4 DKK 1.300 og EREPS 5 DKK 1.500.

10.4 Betaling for re-eksamen skal ske inden Virksomheden planlægger en dato. Der gives ikke refusion af eksamensgebyret ved afmelding, ligesom der opkræves et nyt re-eksamensgebyr ved tilmelding til ny re-eksamen.

11. Undervisning

11.1 Materiale til uddannelsen/kurset uploades på kundens profil 3 dage før start. Der tages forbehold for ændringer både før og under uddannelsen/kurset.

11.2 Det er kundens ansvar at være opdateret i forhold til information på undervisningsplanen samt anden information på kundens profil. Ved ændringer undervejs på uddannelsen/kurset, kommunikeres der til Kunden via mail.

11.3 Ved akut opstået sygdom eller anden årsag til udeblivelse hos underviserne vil Virksomheden bedst muligt forsøge at finde en afløser. I nogle tilfælde kan Virksomheden være nødsaget til at aflyse undervisningen. Undervisningen vil i så fald blive tilbudt på et senere tidspunkt.

11.4 Hvis der er købt en pakke, hvor modulerne EREPS 3 og EREPS 4 er inkluderet, skal modulet EREPS 4 startes ved først kommende lejlighed, på den samme lokation, hvor det forudgående modul fandt sted.

12. Ansvar

12.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe force majeure situationen foreligger, er Virksomheden fritaget for at opfylde sine forpligtelser.   

12.2 Force majeure dækker enhver omstændighed uden for Virksomhedens kontrol, der permanent eller midlertidigt forhindrer Virksomheden i at opfylde aftalen, herunder krig, fare for krig, borgerkrig, optøjer, strejke, pandemi, epidemi, virusudbrud (COVID-19, SARS, fugleinfluenza, Q-feber, Mad Cow Disease), lockout af arbejdere, transportvanskeligheder, brand og andre alvorlige forstyrrelser inden for Virksomhedens forretning eller dens leverandører.

12.3 Hvis Virksomheden allerede delvis har opfyldt sine forpligtelser ved force majeure eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er Virksomheden berettiget til at fakturere den allerede leverede eller den leverede del separat, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura som om den vedrørte en separat aftale.

12.4 Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse, fejlleverancer eller mangler ved produkter, reservedele og ydelser, medmindre Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.5 Hvis kunden hæver aftalen, har kunden ikke ret til at kræve erstatning af Virksomheden for de yderligere omkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende levering fra anden side.

12.6 Virksomhedens samlede erstatningsansvar kan ikke overstige den pris kunden har betalt for det produkt eller ydelse, som kundens krav vedrører.

12.7 Praktisk undervisning hos Virksomheden er på kundens eget ansvar og bør udføres ud fra kundens eget niveau. Kunden er selv ansvarlig for hvor hårdt der praktiseres.

13. Fortrolighed

13.1 Alle rettigheder til det kursusmateriale, der er produceret af Virksomheden, uanset hvilken form det leveres i (tryk, digital eller enhver anden form), forbliver altid hos Virksomheden.

13.2 Brug af det kursusmateriale, der er produceret af Virksomheden, er kun tilladt for kundens eget studie eller for deltageren.

13.3 Det er ikke tilladt, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Virksomheden, at reproducere, levere eller videregive indholdet af undervisningsmaterialet, rådgivningen eller andre data til tredjemand, uanset hvordan og om dette gøres direkte eller indirekte.

14. Værneting

14.1 Enhver tvist i anledning af nærværende handelsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af kunden mod Virksomheden er Virksomhedens hjemting. Værneting for retssag anlagt af Virksomheden mod kunden er Virksomhedens hjemting eller kundens almindelige hjemting, efter Virksomhedens valg.

15. On Demand

15.1 Ved tilmelding til en EREPS level 3 uddannelse On Demand har Kunden 12 måneder til at gennemføre og afslutte uddannelsen.

15.2 Det er muligt at tilkøbe en forlængelse på 3 måneder. Dette koster DKK 1.100.

16. ACE

16.1 På level 4 og level 5 er det muligt at tage en ACE godkendt eksamen. Denne eksamen afholdes på engelsk.

16.2 En ACE godkendt level 4/level 5 eksamen er ikke inkluderet i uddannelsesprisen. Denne koster DKK 2.000.

Ved betaling af uddannelse/kursus hos Sport & People godkendes handelsbetingelserne.